خوشبختانه در صورت عدم مصرف گوشت، منابع گیاهی غنی از پروتئین بسیار زیادی وجود دارند که می توانند جایگزین گوشت شوند. بسیاری از مواد غذایی از جمله بسیاری از انواع سبزیجات، مواد ضروری برای ساخت ماییچه های بدن را دارند. اما در صورتی که دقت کافی نداشته باشید، ممکن است از وجود برخی از این منابع ارزشمند باخبر نشوید (یک فنجان بروکلی 3 گرم پروتئین دارد).

انواع مغزیجات، فراورده های سویا، غلات، تخم مرغ و لبنیات منابع غنی و فاقد گوشت پروتئین محسوب می شوند. هر کدام از گروه های غذایی ذکر شده حاوی انواع گوناگونی از آمینواسیدها (اجزای سازنده پروتئین) می باشند. در صورتی که ترکیبی از گروه های غذایی ذکر شده را استفاده کنید، کلیه آمینواسیدهای ضروری برای ترمیم سلول ها و رشد و استحکام ماییچه ها را کسب خواهید کرد.

برخی از منابع غنی از پروتئین های گیاهی به شرح ذیل می باشند:

منابع گیاهی غنی از پروتئین